ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 70                                               

Mısır rakamları

Mısır rakamları Antik Mısırda MÖ ilk bininci yıla kadar kullanılmıs, hiyeroglif isaretleri kullanılarak yazılan, bir tür ondalık sayısal sistemdir. Bu sistemde 1den baslayarak on kat artan sayıların kendine özgü isaretleri olup sıfır için bir isa ...

                                               

Model teorisi

Modeller kuramı, matematiksel konseptleri küme kuramı temelinde inceleyen ya da baska bir deyisle matematiksel sistemlerin dayandığı modelleri arastıran matematik dalıdır. Modeller kuramı, dıs dünyada matematiksel nesnelerin var olduğunu varsayar ...

                                               

Modulo islemi

Modulo islemi, hesaplamada bir sayının diğer bir sayıya bölümünden arta kalan sayıyı verir. Iki pozitif sayı, a bölünen ve n bölen, verildiğinde, a modulo n a mod n olarak kısaltılır a sayısının n ile bölünmesinden arta kalan sayı olarak düsünüle ...

                                               

Modüler aritmetik

Modüler aritmetik, tamsayılarda kullanılan bir hesap yöntemidir. Saatin her on iki saatte bir yinelenmesi gibi modül denen belli bir değere gelindiğinde yeniden sıfıra dönülmesiyle olur. Birçok eski kültürde insanlar modüler aritmetikte söz etmis ...

                                               

Monte Carlo benzetimi

Monte Carlo benzetimi, Çok sayıda tekrarlanan rastgele örneklemelerle, bir takım nümerik sonuçlar elde etmeye yarayan ve bilimin birçok alanında yaygın olarak kullanılan bir sayısal hesaplama algoritmaları sınıfıdır. Stokastik olayların yer aldığ ...

                                               

Möbius seridi

Möbius seridi, geometrik olarak uzunca bir seridin bir ucunu 180 derece bükerek diğer ucu ile birlestirilmesiyle elde edilen yüzeydir. Ilk olarak 1861de Johann Benedict Listing tarafından tanımlanmıstır. Dört yıl sonra August Ferdinand Möbius, ya ...

                                               

Mükemmel sayı

Mükemmel sayı, sayılar teorisinde, kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine esit olan sayı. Diğer bir ifadeyle, bir mükemmel sayı, bütün pozitif tam bölenlerinin toplamının yarısına esittir.

                                               

Nicel sayı

Matematikte, kardinal sayılar ya da nicel sayılar, kısaca kardinaller; bir kümenin kardinalitesi ya da nicesi olarak bilinen büyüklüğünü göstermek için kullanılan sayılardır. Sonlu kümelerde kardinalite, kümenin öğe sayısını gösteren doğal bir sa ...

                                               

Niceleme (mantık)

Mantıkta, niceleme, bir açık önermeyi sağlayan örneklerin niceliğini belirten bir yapıdır. Örneğin, aritmetikte, niceleme sayesinde her doğal sayının bir ardılı olduğu ifadesi kurulabilir. Nicelik belirten bir dil öğesi "her" gibi niceleyici olar ...

                                               

Olasılıklar oranı

Olasılık teorisinde ve istatistikte bir olayın lehine olan olasılıklar oranı, p / dir, burada p bu olayın olasılığıdır. Bu olayın aleyhine olan olasılıklar oranı da / p dir. Örneğin, haftanın rastgele bir gününü seçerken, pazar gününü seçmenin ol ...

                                               

Onlu sayı sistemi

Onlu sayı sistemi, tam sayı olan ve olmayan sayıları belirtmek için kullanılan ve Hint-Arap sayı sistemini referans alan on tabanlı sayı sistemidir. Sistem, Hindistandan Arap yarımadasına oradan da Islam Devletlerinin genislemesine paralel olarak ...

                                               

Operasyon Teorisi

Mantıkta ve matematikte sonlandırılabilir bir operasyon olan ωnin fonksiyonu ω: X1 × … × Xk → Y biçimindedir. Xj serisi operasyonun tanım kümesi elemanları olup, Y serisi ise olası tanım kümesi elemanlarını ifade eder ve sabittir. Aynı zamanda ne ...

                                               

Ortak bölen

Matematikte, sıfır olmayan iki veya daha fazla pozitif tam sayının en büyük ortak böleni, tam sayıların hepsini de bölen en büyük pozitif tam sayıdır. Örneğin; 8 ve 12’nin ebob’u 4’tür. En büyük ortak bölen aynı zaman da en büyük ortak faktör ebo ...

                                               

Ortalama değer teoremi

Kalkülüste ortalama değer kuramı, sürekli bir eğrinin üzerinde seçilen herhangi bir bölüm üzerinde, türevi bu bölümün "ortalama" türevine esit olan en az bir noktanın bulunduğunu belirtmektedir. Geometrik olarak, verilen bir eğrinin en az bir nok ...

                                               

Öge

Öge veya eleman, kümeler kuramında bir kümeye ait olan, fakat aynı zamanda tanımsız terimlerinden biridir. Kümelerin ya da genel olarak sınıfların ögesi olur. ZFC kuramına göre sadece kümeler, kümelerin ögesi olabilir. Örneğin 4 sayısı, N doğal s ...

                                               

Öklid uzaklığı

Öklid uzaklığı iki nokta arasındaki doğrusal uzaklıktır. n boyutlu Öklid uzayında P = {\displaystyle P=p_{1},p_{2},\dots,p_{n}\,} ve Q = {\displaystyle Q=q_{1},q_{2},\dots,q_{n}\,} noktaları arasındaki Öklid uzaklığı su sekilde tanımlanır: p 1 − ...

                                               

Önerme

Mantıkta, doğrulanabilir ya da yanlıslanabilir olmak zorunda olan ifadelere önerme denir. Kesin olan cümleler yanlıs veya doğru da olsa önermedir; yani cümlenin yanlıs veya doğru olduğunun bilinmesi gerekmez, doğrulanabilir olduğunun bilinmesi ye ...

                                               

Özdeğer, özvektör, özuzay

Matematikte, özdeğer, özvektör ve özuzay, doğrusal cebir alanında birbiriyle iliskili kavramlardır. Doğrusal cebir, vektörler üzerine uygulanan matrisler seklinde temsil edilen doğrusal dönüsümleri arastırır. Özdeğerler, özvektörler ve özuzaylar, ...

                                               

P-sel sayılar

p -sel sayılar, rasyonel sayıların p -sel norma göre genisletilmesiyle elde edilirler, p -sel sayılar cismi geleneksel olarak Q p {\displaystyle \mathbb {Q} _{p}} simgesiyle gösterilir. Her p -sel sayı, p bir asal sayı ve k bir tam sayı olmak üze ...

                                               

Permütasyon

Matematikte permütasyon, her sembolün sadece bir veya birkaç kez kullanıldığı sıralı bir dizidir. 1den 10a kadar olan doğal sayıları içeren n elemanlı kümede r = 4 olarak alınırsa permütasyonların sayısı {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} kümesinden ...

                                               

Pisagor toplamı

Pisagor toplamı matematikte asağıdaki gibi ifade edilen ikili islemdir: a ⊕ b = a 2 + b 2 {\displaystyle a\oplus b={\sqrt {a^{2}+b^{2}}}} Bu toplam akla Pisagor teoremini getirir. Bu teoreme göre dik kenarlarının uzunluğu a ve b kabul edilen bir ...

                                               

Poincaré hipotezi

Topolojide Poincaré hipotezi, Fransız matematikçi, fizikçi ve filozof Henri Poincarénin 1904 yılında ortaya attığı teoremdir. Bu teoreme göre tıkız, kenarı olmayan, deliği olmayan basit bağlantılı üç boyutlu bir çok katlı, yalnızca üç boyutlu bir ...

                                               

Rhind Papirüsü

Rhind Matematiksel Papirüsü, günümüze kadar korunabilmis antik Mısır matematiğimin en iyi bilinen örneklerinden biri olan yazıttır. 1858de Luksor, Mısırda papirüsü satın alan Iskoç antikacı Alexander Henry Rhindin soyismini almıstır almıstır. MÖ ...

                                               

Riemann integrali

Matematiğin gerçel çözümleme olarak bilinen alanında Riemann integrali bir aralıkta tanımlı islevlerin integralini hesaplamaya yönelik ilk kesin tanımdır. Adını Bernhard Riemanndan alan kavram her ne kadar kuramsal amaçlar için kullanıslı değilse ...

                                               

Runge-Kutta yöntemleri

Sayısal analizde Runge-Kutta yöntemleri, adi diferansiyel denklemlerin çözüm yaklasımları için kapalı ve açık yinelemeli yöntemler ailesinin önemli bir tipidir. Bu yöntem 1900lü yllarda C. Runge ve M.W. Kutta adlı matemetikçiler tarafından gelist ...

                                               

Sabit

Matematikte, sabit, sıfat olarak ya da isim olarak kullanılabilir. Sıfat olarak sabit, bir değerin değismediğini ifade eder. Isim olarak sabit, değismez sekilde tanımlanmıs bir sayı ya da matematiksel nesnedir. Sabit terimi hem matematiksel sabit ...

                                               

Sayılar teorisi

Sayılar teorisi, tamsayılar ve bunlarla ilgili islemleri inceleyen bilim dalıdır. Sayılar teorisi, tam sayıların özelliklerini inceleyen matematiğin bir alanıdır. Matematiğin en eski alanlarından biri olan bu alanda, uzun yıllar uygulama sahası ç ...

                                               

Sekant

Sekant, trigonometrik bir fonksiyondur. Trigonometrik kosinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersi olarak tanımlanır. sec veya sc olarak ifade edilebilir. Değeri; sec ⁡ x = 1 cos ⁡ x = | D O | | C O | {\displaystyle \sec x={\frac {1}{\cos x}}={\frac ...

                                               

Sembolik mantık

Sembolik Mantık kavramının anlasılması için öncelikle önermenin açıklanması gerekir. Önerme ; bir yargı belirten, doğru veya yanlıs olan cümlelere denir. Örneğin; "Ankara, Türkiyenin güneyindedir." cümlesi bir önermedir ve bu önerme yanlıstır. "1 ...

                                               

Sezgici matematik

Matematik felsefesinde, sezgicilik ya da yeni sezgicilik akımı, matematiğe insanların olusturucu etkinliği olarak bakan bir yaklasımdır. Sezgici matematikte her türlü matematiksel nesne bir aklın ürünüdür dolayısıyla nesnenin var olma olanağı da ...

                                               

Simpleks algoritması

Simpleks algoritması, doğrusal programlama problemlerinde optimum çözümü pratik olarak bulmak amacıyla George Dantzig tarafından 1947 yılında gelistirilen bir algoritmadır. Bu algoritma kısıtlamalardan ortaya çıkan düzeyleri birçok değisirli poli ...

                                               

Sinüs (matematik)

Matematikte sinüs, trigonometrik bir fonksiyon. Sin kısaltmasıyla ifade edilir. Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın y eksenine göre koordinatıdır. Orijinden noktaya çizilen bir doğrunun y ekseniyle yaptığı açı kul ...

                                               

Sorun

Sorun ya da problem ; çözülmesi gereken mesele, soru veya asılması gereken engel. Sorun kavramının teolojiden matematiğe kadar çok genis bir kullanım alanı vardır. Sosyal bilimlerde sorun kavramı genellikle hosa gitmeyen, istenmeyen ve asılması g ...

                                               

Soyut cebir

Soyut cebir veya soyut matematik, matematiğin bir alanı olup, cebir, vektör uzayı, modüller, alanlar, halkalar gibi cebirsel yapılar üzerinde çalısır. Bazı yazarlar günümüzde, "soyut cebir" yerine "cebir" terimini kullanmaktadır. Soyut cebir kavr ...

                                               

Studia Mathematica

Studia Mathematica, Polonyada 1929da yayımlanmaya baslayan matematik dergisi. Stefan Banach ve Hugo Steinhaus tarafından kurulmustur. Almanca, Ingilizce, Fransızca ve Rusça makaleleri kabul eden dergi, özellikle fonksiyonel analiz ve olasılık teo ...

                                               

Suzhou rakamları

Suzhou rakamları, Çinde Arap rakamlarının kullanılmaya baslanmasından önce kullanılan rakamlardı. Suzhou rakamları günümüze dek ulasan tek çubuk rakam sistemidir. Suzhou rakamları genel olarak hesaplarda kısaltma olarak kullanılmakta olup resmî y ...

                                               

Süreklilik hipotezi

Bütün sonsuzlar esit değildir. 19. yüzyılın sonunda Alman matematikçi Georg Cantorun ispatından beri gerçek sayıların sayısının doğal sayılarınkinden fazla olduğu biliniyor. Daha da doğrusu gerçek sayıların sayısının doğal sayıların alt kümelerin ...

                                               

Sylvesterın dizisi

Sylvesterın dizisi. Her elemanının kendinden öncekilerin çarpımının bir fazlasına esit olduğu sayı dizisidir. Bu dizini ilk birkaç elemanı: 2, 3, 7, 43, 1807, 3263443, 10650056950807, 113423713055421844361000443, 128649386832786717405371459988609 ...

                                               

Taban (aritmetik)

Taban aritmetiğinde iki basamaklı bir sayısı 10a+b seklinde, üç basamaklı bir sayısı 100a + 10b + c seklinde, dört basamaklı bir sayısı 1000a + 100b + 10c + d seklinde çözümlenir ve basamak sayısı arttıkça bu durum benzer sekilde devam eder. Görü ...

                                               

Tamlık bölgesi

Tamlık bölgesi, halka ile cisim arasında yer alan bir cebirsel yapıdır. Bir tamlık bölgesi sıfır böleni içermeyen bir halkadır. Yani sıfırdan farklı iki elemanın çarpımı sıfırdan farklıdır; ∀ x, y ∈ H {\displaystyle \forall x,y\in H} için x, y ≠ ...

                                               

Tanıtlama teorisi

Tanıtlama teorisi matematiksel mantığın bir alt dalıdır ve tanıtları formel matematiksel nesneler olarak ele alarak matematiksel tekniklerle analiz edilmelerine olanak sağlar. Tanıtlar genelde tümevarımsal olarak tanımlanmıs veri yapıları, örneği ...

                                               

Taylor teoremi

Kalkülüste Taylor teoremi, türevi tanımlı bir isleve bir nokta çevresinde, katsayıları yalnızca islevin o noktadaki türevine bağlı olan polinomlar cinsinden bir yaklastırma dizisi üreten bir sonuçtur. Teorem, yaklastırma hesaplamalarındaki hata p ...

                                               

Tek nesne

Tek nesne, matematikte tam olarak bir eleman içeren bir kümedir. Örneğin, {null} kümesi, null öğesini içeren bir tekildir. Terim ayrıca bir 1 demet tek üyeli bir dizi için kullanılır.

                                               

Tensör hesabı

Matematikte, tensör hesabı veya tensör analizi, vektör hesabının tensör alanları için uzantısıdır. Gregorio Ricci-Curbastro ve onun öğrencisi Tullio Levi-Civita tarafından gelistirildi. Albert Einstein tarafından genel görelilik teorisinin gelist ...

                                               

Ters fonksiyon teoremi

Çok değiskenli fonksiyonlar için ters fonksiyon teoremi, bir ƒ fonksiyonunun sürekli türevlenebilir olması için gerekli kosulları belirleyen bir teoremdir. ƒ, R n nin alt kümesi açık küme Udan R n e tanımlıysa ve ƒ, a noktasında sıfırdan farklı t ...

                                               

Tersine matematik

Tersine matematik, belirli bir teoremi ispatlamak için gerekli olan en az sayıdaki aksiyomların belirlenmesiyle ilgili matematik dalıdır. Çoğunlukla taban aksiyomları zayıf olan matematiksel kuramlarda ortaya atılan birçok teoremin teoremi kanıtl ...

                                               

Tersinir matris

Doğrusal cebirde, tersinir veya regüler matris tersi alınabilen bir kare matristir. n × n {\displaystyle n\times n} boyutlarına sahip kare matris A {\displaystyle \mathbf {A} }, eğer asağıdaki bağıntıyı sağlayan n × n {\displaystyle n\times n} bo ...

                                               

Trigonometrik seri

Trigonometrik seri, A 0 + ∑ n = 1 ∞ {\displaystyle A_{0}+\displaystyle \sum _{n=1}^{\infty }} formundaki seri. Eğer A n {\displaystyle A_{n}} be B n {\displaystyle B_{n}} asağıdaki biçimde ifade edilebiliyorsa, yapı Fourier serisi olarak adlandır ...

                                               

Üçgensel sayı

Bir üçgensel sayı, 1den n, e kadar olan n doğal sayının toplamıdır. Bu sayılara üçgensel denmesinin sebebi, bir üçgen seklinde dizilebilecek esit çaplı topların sayılarına karsılık gelmeleridir. n, inci üçgensel sayının formülü söyledir: T n = ∑ ...

                                               

Vektör uzayı

Yöney uzayı veya Vektör uzayı, matematikte ölçeklenebilir ve eklenebilir bir nesneler uzayı. Daha resmi bir tanımla, bir yöney uzayı, üzerinde yöney ekleme ve ölçeksel çarpma adı verilen iki islemin yapılabildiği ve bunların bazı aksiyomları sağl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →