ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 222                                               

Hipsistariler

Hipsistariler, Hipsistosa tapan ve çoğunluğu Kapadokya, Pontus, Bitinya ve güney Rusyada Karadeniz kıyılarında yasamıs bir dini grup. Hipsistari sözcüğüne MÖ 200 ve MS 400 yılları arasındaki çesitli belgelerde rastlanır. Hipsistarilerin, Hristiya ...

                                               

Hollandada din

Hollandada din, ağırlıklı olarak 20. yüzyıla kadar Hristiyanlıktı. Dinsel çesitlilik devam etmekle birlikte, 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın baslarında Hristiyanlık toplumda azalmıstır. 2019 yılında Hollanda hakkında istatistiksel bilgi toplaya ...

                                               

Ibrani tanrıçaları

Ibrani Tanrıçaları ya da orijinal adıyla The Hebrew Goddess, 1967 yılında Yahudi tarihçi ve antropolog Raphael Patai tarafından yazılmıs bir kitaptır. Kitapta Yahudiliğin basta Ana Tanrıça Kültü olmak üzere çesitli çok tanrılı öğeler içerdiği sav ...

                                               

Insan kurban etme

Insan kurban etme, genellikle bir ilah veya tanrı için bir veya daha fazla insanın öldürülmesini içeren dini ayindir. Insan kurbanı tarih boyunca pek çok kültür ve topluluk tarafından gerçeklestirilmistir. Demir Çağı ile birlikte Eski Dünyada yay ...

                                               

Isveçte din

Isveçte din, çesitlilik göstermektedir. Hristiyanlık, 12. yüzyıldan 20. yüzyılın baslarına kadar Isveç toplumunun neredeyse tümünün dini idi ancak 20. yüzyılın sonuyla 21. yüzyılın basında hızla geriledi. 2018 yılında yasal olarak kayıtlı Hristiy ...

                                               

Isviçrede din

Hristiyanlık, Isviçrenin hakim dini olup, varlığı Roma dönemine kadar uzanmaktadır. 16. yüzyıldan beri Isviçre geleneksel olarak Katoliklik ve Reformcular olarak ikiye ayrılmıstır. Bununla birlikte, Hristiyan kiliselerine bağlılık, 20. yüzyılın s ...

                                               

Izlandada din

Izlandada din, MS 9. yüzyılda Izlandaya yerlesmeye baslayan Ortaçağ Iskandinavları arasında yaygın bir inanç olan Norveç paganizmi, MS 1000 yıllarında Hristiyanlığın yerlesmeye baslamasıyla kaybolmadı. 1530lu yıllardan baslayarak, aslında Katolik ...

                                               

Kıyâm-ı Kıyâmet

Kıyâm-ı Kıyâmet, Elemût Devleti hükümdârı ve Nizârî Bâtınî-Ismâîl’îyye Mezhebinin Yirmi Üçüncü Imâm-ı Zamânı" Hasan-ı Sâni Alâ Zikrihi’s-Selâm” Hicrî 559 yılının Ramazan Ayı’nın On Yedinci günü, 8 Ağustos 1164 tarihinde Elemût Kalesi’de yapılan b ...

                                               

Kıyametçilik

Kıyametçilik, kitaplı dinlerin hepsinde vadedilmis olan; dünyadan sonra gelen öteki dünya inancıdır. Inançlı bir kisinin, yasarken yapılan islerin çesitli sonuçları kisi ölmüs olsa bile en ufağından en büyüğüne kadar dünya hayatında yapılan isler ...

                                               

Kitab-ı Akdes

El-Kitabul el-Akdes veya Kitab-ı Akdes, Bahailiğin en önemli kutsal kitabı. Genellikle Farsça ismi olan Kitab-ı Akdes ile anılır. Bazen sadece "Akdes" veya "Akdes Kitabı" olarak da anılmaktadır. Akdes kelimesinin anlamı "en kutsal, en mübarek" an ...

                                               

Kitab-ı Ikan

Kitab-ı Ikan, yani Ikan Kitabı, Bahâî inancının kutsal kitaplarındandır. Kitap 1862de Bahâîliğin kurucusu olan Bahaullah tarafından kaleme alınmıstır. Bir kısmı Farsça bir kısmı ise Arapça yazılmıstır. Bahaullah o sıralarda Osmanlı Devletine bağl ...

                                               

Kitonik

Kitonik, tanrılara ait olmak, ilahi, yer altı ruhlarına ait olmak, özellikle Antik Yunan Dini bağlamında. Kiton Yunanca dünya anlamına gelen birçok kelimeden biridir. Tipik olarak Gaia ve Ge gibi yerin yüzeyi; veya Khora gibi hakimiyet altındaki ...

                                               

Klerikal fasizm

Klerikal fasizm, fasizmin politik ve ekonomik doktrinlerini klerikalizm ile birlestiren bir ideolojidir. Terim, dini unsurları fasizmle birlestiren, fasizme sempati besleyen dini organizasyonlardan veya din adamlarının basrol oynadığı fasist reji ...

                                               

Kul

Islamiyette cinlerin ve insanların yasamdaki sorumluluğunun Allaha kulluk olduğu Kuranda "Ve ben, cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" ayetiyle vurgulanmıstır.

                                               

Kutsal

Kutsal, güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken kabul görmüs; bozulmaması, dokunulmaması gereken, üstüne titrenilen değerlerdir. Kutsal, felsefe de Tanrıya adanmıs olan, tanrısal olandır. Kisilerin manevi yönden değer verdiği, kor ...

                                               

Kuzey Makedonyada din

Kuzey Makedonyada en yaygın din, etnik Makedonların çoğunun bağlı olduğu Ortodoks Hristiyanlıktır. Ülkedeki Ortodoks Hristiyanların büyük çoğunluğu 1967de Sırp Ortodoks Kilisesinden otosefallik ilan eden Makedon Ortodoks Kilisesine tabidir. Müslü ...

                                               

Lalis

Lalis veya Lalisa nûranî Irakın kuzeyinde, Musul sehrinin yaklasık 60 km kuzeybatısında bulunan küçük bir vadidir. Yezidiliğin ana figürü olan Seyh Adînin mezarının bulunduğu yer olan Lalis bu sebeple Yezidiler için büyük önem arz etmektedir. Tüm ...

                                               

Metodizm

Metodizm, John Wesleyin yasamından ve öğretilerinden inançlarını alan Hristiyanlıkın Protestanlık mezhebine bağlı bir manevi düsünce sistemidir. 18. yüzyıl Ingiltere Kilisesi içinde bir canlanma akımı olarak ortaya çıktı ve Wesleyin ölümünden son ...

                                               

Monizm

Monizm ya da bircilik, her seyin bir tek zorunluluğun, ilkenin, madde ve enerjiden olduğunu iddia eden veya tek bir tözden kaynaklandığını savunan felsefi görüs. Monizm, mutlak olarak iki tür madde veya zorunluluk, ilke olduğunu ileri süren duali ...

                                               

Myanmarda din

Myanmar, çok dinli bir ülkedir. Resmi bir devlet dini yoktur, ancak hükûmet çoğunluk dini olan Theravada Budizmine öncelik vermektedir. Her iki 2014 nüfus sayımına göre, Budizm, nüfusun %88inde egemen olan dindir; özellikle Birman, Rakhine, San, ...

                                               

Nefilim

Nefilim veya Nefiller, Yaratılıs Kitabı 6:1-4de bahsi geçen, Büyük Tufan öncesinde "Tanrı oğulları" ile "insan kızlarının" çocukları olduğuna inanılan yaratıklardı. Kelimenin kökenin Ibranice: n-ph-l Ibranice: נ־פ־ל olduğu ve "düsmek" anlamını ge ...

                                               

Pakistanda din

Pakistanda devlet dini olan Islam, Pakistan halkının yaklasık %96sının inancıdır. Din özgürlüğü, Pakistan Anayasası tarafından garanti altına alınmıstır. Pakistan anayasası, tüm Pakistan vatandaslarının dinlerden bağımsız olarak esit haklara sahi ...

                                               

Persler

Persler, Güney Asyada yasayan Zerdüst halk. Genel bir inanısa göre, günümüz Perslerinin kökü 10. yüzyılda Müslüman orduların Iranı fethettiği sırada kendilerini fetihlerden korumak için Hindistana göç etmis Irani Zerdüst bir gruba dayanmaktadır. ...

                                               

Pontifex maximus

Pontifex Maximus, Antik Roma devlet dini kurumlarından Pontifler kolejinin en büyük rahibi. Antik Roma Dininin en önemli pozisyonuydu ve ilk kez bir Plebin seçildiği MÖ 254 yılına kadar sadece patrici sınıfından insanlara açıktı. Roma Cumhuriyeti ...

                                               

Pontifler koleji

Pontifler koleji ya da Collegium Pontificum, Mensuplarını, politeist devlet dininde en yüksek konuma sahip rahiplerin olusturduğu bir Antik Roma devlet kurumu. Kurul, Pontifex maximus, Vesta bakireleri, Rex Sacrorum ve Flamenlerden olusurdu. Pont ...

                                               

Samael (Melek)

Samael, Yahudilik inancında bir melek ve suçlayıcıdır. Insanların günah islemesini istemesine rağmen, Tanrının hizmetkârlarından biri olmaya devam etmektedir. Tevrata göre Ishak peygamberin oğlu ve Yakup peygamberin ağabeyi olan Esavın ve onun so ...

                                               

Sırbistanda din

Sırbistan, 9. yüzyılda Kiril ve Methodiosun Hristiyanlastırılmasından bu yana geleneksel olarak Hristiyan bir ülke olmustur. Bu nedenle hakim mezhep Doğu Ortodoksluğuna bağlı Sırp Ortodoks Kilisesidir. Balkanların Osmanlı yönetimi sırasında Sünni ...

                                               

Sunak

Sunak ya da altar, adak adanan ve kurban kesilen dini yapı. Özellikle antik dinlerde yaygın olan Sunak lar, Musevilik ve Hristiyanlıkta da önemli bir yere sahiptir. Sunaklar, mimari açıdan da önemli yapılardır. Antik dinlerden kalan sunak yıkıntı ...

                                               

Ser

Ser ya da kötü, birçok din ve kültürde tanımlanan, kötü davranıs, düsünce, bencillik ve fenalıklar. Ser sözcüğü sıklıkla "hayır" sözcüğü ile karsılastırmalı ve zıt anlamlı olarak kullanılır. Bazı dinlerde ser, evrende hüküm süren kötü bir güç ola ...

                                               

Seytani Kitâb-ı Mukaddes

Seytani Kitâb-ı Mukaddes, Anton Szandor Lavey tarafından yazılmıs, Laveyan Satanizm kitabı. Kitabın içindeki 4 bölüm sırasıyla; Satan, Lucifer, Belial ve Leviathana ithaf edilmistir. Aynı zamanda bu 4 varlık sırasıyla; Güney-Ates, Doğu-Hava, Kuze ...

                                               

Sinto

Sinto veya Sintoizm Japonyanın yerli, Japonların millî dinidir. Eskiden Japonyanın resmî diniydi. Sadece Japonyada ibadetlere katılan 119 milyon kisi vardır. Dünyanın en eski dinlerinden olan Sinto bir tür animizmdir ve ayrıca samanistik uygulama ...

                                               

Tao (Taoizm)

Tao veya Dao, Taoizmin ana ve temel kavramıdır. Kesin olarak ortaya çıktığı bir tarih bilinmemekle beraber M.Ö. altıncı ve besinci yüzyılda yasadığı tahmin edilen Lao Zinin Dao De Çing derleme kitabında anlatılmıstır. Dao anlayısının toplumlar ar ...

                                               

Tekâmül

Tekamül sözcük anlamıyla gelisme, olgunlasma, evrim anlamına gelmekte olup, farklı alanlarda farklı ve özellesmis anlamlarda kullanılan bir terimdir. Maneviyatı ilgilendiren alanlarda biyolojik evrim ya da maddi evrim anlamında kullanılmaz. Deney ...

                                               

Teleojik yaklasım

Teleojik yaklasım, tarihte gerçeklesmis herhangi bir olayı ya da olguyu, gerçekçi olmayan bir amaç doğrultusunda çarpıtmak, uzatmak ya da baska bir sonuca bağlamaktır.

                                               

Üç öğreti

Çin felsefesinde üç öğreti ifadesi; Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizmi birbirine uyumlu bir birlesme olarak kasteder. Literatürde "üç öğreti" fikrine yapılan ilk göndermeler, 6. yüzyılın tanınmıs bilgelerine dayanır. Ifade ayrıca bu birlesmeye day ...

                                               

Üniteryen Üniversalizm

Üniteryen Üniversalizm ya da Üniteryenizm, 1961de hakikat ve anlam için özgür ve sorumlu arama anlayısı üzerine kurulmus teolojik özgürlükçü bir dindir. Üniteryen Üniversalistler arasında tüm dünya dinlerinden, birçok farklı kaynaktan ve inanç ve ...

                                               

Yahvizm

Yahvizm, Yehuda ve Israil krallıklarının dinleriydi. Yehuda, Kenanın onlarca tanrısından biriydi. Yahvizm Kenan dininden evrimlesmis monolatrist, Musevilik dininin atası olan dindir. Hem Musevilik hem Yahvizmde Yehovaya tapılmasına rağmen, iki di ...

                                               

Yasmak

Yasmak, Osmanlı Imparatorluğu zamanında Müslüman kadınların ferace ile birlikte giydikleri yalnızca gözleri açıkta bırakan ince kumastan iki parçalı yüz ve basörtüsü. Türk-Islam kültüründe, özellikle Anadoluda, kadınların bas örtülerinin alt ucu ...

                                               

Yeni dinî hareketler

Yeni dini hareketler, 1960lı yılların sonunda özellikle ABDde ortaya çıkan ve geleneksel tek tanrılı ve çok tanrılı dinlerden farklı bir söylem ve organizasyonel yapıyla örgütlenen hareketler bütününe din sosyolojisinde verilen üst baslık.

                                               

Yiguandao

Yiguandao, 19. yüzyılın sonlarında Shandongda Xiantiandao geleneğinden gelen bir Çin kurtulusçu dinidir. Yiguandao, özellikle 1930larda Zhang Tianran önderliğinde Çinde hızla yayılmıs olup Ikinci Çin-Japon Savası sırasında Çinin en önemli kurtarı ...

                                               

Zurvanizm

Zurvanizm, Zerdüstlüğün bugün inananı kalmamıs bir dalıdır. Zurvanizmde, Zerdüstlükten farklı olarak, "Ilk Prensip" olarak Zurvan a inanılır. Nitekim bu sebeple Zurvanizm olarak anılan inanca Zurvanî Zerdüstlük de denmistir. Zurvanizmde, Zurvan Z ...

                                               

Agnostik olduğu bilinen kisiler listesi

Stephen Jay Gould 1941-2002, Amerikalı paleontolog, jeolog, zoolog, taksonom ve bilim tarihçisi Monica Bellucci d. 1964, Italyan oyuncu Immanuel Kant 1724–1804, Alman filozof Michelle Bachelet d. 1951, Sili eski devlet baskanı Sir David Attenboro ...

                                               

Ateist olduğu bilinen kisiler listesi

Arnaud Denjoy 1884–1974: Fransız matematikçi Amartya Kumar Sen d. 1933, 1998 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Hint ekonomist. Adithya 1974- Tamilce ve Malayalamca filmlerde rol alan Hint aktör. Ali Nesin 1959-: Türk matematikçi. Alfred Kinsey 1894–1956 ...

                                               

Deistler listesi

Bu liste tanınmıs deistler listesidir. James Watt Friedrich Schiller Matthew Tindal Colin Maclaurin Martin Gardner Walter Kohn Aristoteles Wolfgang Pauli Leonardo da Vinci Harish-Chandra Hermann Weyl William Lloyd Garrison George Washington Tupac ...

                                               

Dinî inanç, grup ve akımlar listesi

Muhafazakâr Yahudilik Hasidizm Ortodoks Yahudilik Haredilik Yeniden yapılanmacı Yahudilik Reformist Yahudilik

                                               

Günes tanrılarının listesi

Günes tanrısı, Günesi veya onun bir yönünü, genellikle algılanan gücü ve gücü ile temsil eden bir tanrı veya tanrıçadır. Günes tanrıları ve Günes ibadeti, kayıtlı tarihin çoğunda çesitli biçimlerde bulunabilir. Asağıdaki günes tanrılarının bir li ...

                                               

Hümanist olduğu bilinen kisiler listesi

Hümanist olduğu bilinen kisiler listesi, ünlü seküler ve dini hümanistlerin kısmi bir listesidir. Björn Ulvaeus, ABBA üyesi. Richard Rorty, Uluslararası Hümanizm Akademisinin dağıttığı Hümanizm ödülü sahibidir. Edwin H. Wilson, orijinal Hümanist ...

                                               

Kendini Mesih ilan edenlerin listesi

Kendileri veya takipçileri tarafından bir Mesih olduğu iddia edilen dikkate değer kisilerin listesidir. Liste, doğum tarihine göre sıralanmıs kategorilere ayrılmıstır.

                                               

Nonteistler listesi

Augusto dos Anjos Alexander Berkman Andréa Beltrão Aristófanes Aleksandr Lukashenko Abdul Rashid Dostum Alan Guth A. C. Grayling Ani DiFranco Arundhati Roy Arnaldo Jabor Alain de Botton Adam Savage Andy Rooney Anton Tchecov Adrianne Curry Aleksan ...

                                               

Okültistler listesi

Bu liste okültizm, büyücülük, cadılık, astroloji, simya, mistisizm, Vudu, Fal-medyumluk, Teürji kavramlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili tarihi-mitolojik karakterleri veya gerçekte yasamıs/yasayan kayda değer kisileri içermektedir.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →